تجهیزات امنیتی

امنیت

امروزه در شبکه های سازمانی امنیت از مهمترین مقولات است که نیازمند پایش مداوم و بی وقفه دارد، شرکت امن شبکه گستر تات برای تامین امنیت سازمانها بهترین محصولات امنیتی را پیشنهاد میدهد، محصولاتی از شرکت هایی مانند سیسکو، فورتینت، پائولوآلتو.

محصولات امنیتی در دو دسته کلی طبقه بندی میشوند

سخت افزاری

نرم افزاری

star_rate

طبیعتا همه متخصصین امنیت تجهیزات سخت افزاری را ترجیح میدهند، از چالش های استفاده از تجهیزات امنیتی، تامین این تجهیزات در ایران و استفاده مداوم از سرویس های این تجهیزات و عدم مشکل در لایسنس های آنهاست، که شرکت امن شبکه گستر تات با راهکارهای خود این نگرانی ها رفع کرده است.

محصولات امنیتی

IPS

(ESA (Cisco Email Security Appliance

فایروال

فهرست