لیست قیمت لایسنس فایروال های سیسکو Firepower

 

پارت نامبر و قیمت رسمی محصولات امنیتی سیسکو Cisco Firepower Firewall NGFW

شماره
پارت نامبر محصول
توضیحات
قیمت
1
L-FPR9K-ASA-SC-10
License to add 10 Security Contexts to ASA in Firepower 9000.
$7,495.00
2
L-FPR9K-ASA-SC-10=
License to add 10 Security Contexts to ASA in Firepower 9000.
$7,495.00
3
L-FPR9K-ASAENCR-K9
License to enable strong encryption in ASA running on F9K.
$0.00
4
L-FPR9K-ASA=
License to run Standard ASA on a Firepower 9300 module.
$0.00
5
L-FPR4140T-AMP-5Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$168,000.00
6
L-FPR4140T-AMP-1Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$42,000.00
7
L-FPR4140T-AMP-3Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$100,800.00
8
L-FPR4120T-AMP-1Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$30,000.00
9
L-FPR4120T-AMP-3Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$72,000.00
10
L-FPR4120T-AMP-5Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$120,000.00
11
L-FPR4110T-AMP-3Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$43,200.00
12
L-FPR4110T-AMP-5Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$72,000.00
13
L-FPR4110T-AMP-1Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$18,000.00
14
L-FPR4140T-T-5Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$184,800.00
15
L-FPR4140T-T-3Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$110,880.00
16
L-FPR4120T-T-1Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$37,500.00
17
L-FPR4120T-T-3Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$90,000.00
18
L-FPR4120T-T-5Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$149,995.00
19
L-FPR4140T-T-1Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$46,200.00
20
L-FPR4110T-T-5Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$89,995.00
21
L-FPR4110T-T-3Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$54,000.00
22
L-FPR4110T-T-1Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$22,500.00
23
L-FPR4140T-T=
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
24
L-FPR4120T-T=
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
25
L-FPR4110T-T=
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
26
L-FPR4140T-TC-1Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$74,970.00
27
L-FPR4140T-TC-3Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$179,925.00
28
L-FPR4140T-TC-5Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$299,875.00
29
L-FPR4120T-TC-3Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$137,700.00
30
L-FPR4120T-TC-5Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$229,495.00
31
L-FPR4120T-TC-1Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$57,375.00
32
L-FPR4110T-TC-5Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$137,695.00
33
L-FPR4110T-TC-1Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$34,425.00
34
L-FPR4110T-TC-3Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$82,620.00
35
L-FPR4140T-TC=
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
36
L-FPR4120T-TC=
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
37
L-FPR4110T-TC=
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
38
L-FPR4140T-TM-1Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$74,970.00
39
L-FPR4140T-TM-3Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$179,925.00
40
L-FPR4140T-TM-5Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$299,875.00
41
L-FPR4110T-TM-5Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$137,695.00
42
L-FPR4110T-TM-1Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$34,425.00
43
L-FPR4110T-TM-3Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$82,620.00
44
L-FPR4140T-TM=
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
45
L-FPR4120T-TM=
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
46
L-FPR4110T-TM=
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
47
L-FPR4140T-URL-5Y
Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$168,000.00
48
L-FPR4140T-URL-1Y
Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$42,000.00
49
L-FPR4140T-URL-3Y
Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$100,800.00
50
L-FPR4120T-TM-1Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$57,375.00
51
L-FPR4120T-TM-3Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$137,700.00
52
L-FPR4120T-TM-5Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$229,495.00
53
L-FPR4120T-URL-3Y
Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$72,000.00
54
L-FPR4120T-URL-5Y
Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$120,000.00
55
L-FPR4120T-URL-1Y
Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$30,000.00
56
L-FPR4110T-URL-5Y
Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$72,000.00
57
L-FPR4110T-URL-1Y
Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$18,000.00
58
L-FPR4110T-URL-3Y
Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$43,200.00
59
L-FPR4140T-URL=
Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
60
L-FPR4120T-URL=
Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
61
L-FPR4110T-URL=
Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
62
L-FPR4140T-TMC-3Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$265,605.00
63
L-FPR4140T-TMC-5Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$442,670.00
64
L-FPR4140T-TMC-1Y
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$110,670.00
65
L-FPR4120T-TMC-3Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$198,895.00
66
L-FPR4120T-TMC-5Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$331,490.00
67
L-FPR4120T-TMC-1Y
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$82,875.00
68
L-FPR4110T-TMC-1Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$49,725.00
69
L-FPR4110T-TMC-3Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$119,335.00
70
L-FPR4110T-TMC-5Y
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$198,890.00
71
L-FPR4140T-TMC=
Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
72
L-FPR4120T-TMC=
Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
73
L-FPR4110T-TMC=
Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
74
L-FPR4110T-AMP=
Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
75
L-FPR4140T-AMP=
Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
76
L-FPR4120T-AMP=
Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
77
L-FPR-RVDP-20G=
Radware Virtual Defense Pro 20Gbps license for Firepower.
$280,965.00
78
L-FPR-RVDP-30G=
Radware Virtual Defense Pro 30Gbps license for Firepower.
$349,965.00
79
L-FPR9K-TD-BASE=
License to run Firepower Threat Defense on Firepower 9300.
$0.00
80
L-FPR9K-36T-TMC=
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic.
$0.00
81
L-FPR9K-24T-URL=
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
82
L-FPR9K-24T-AMP=
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
83
L-FPR9K-36T-AMP=
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
84
L-FPR9K-36T-T=
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
85
L-FPR9K-24T-TM=
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
86
L-FPR9K-36T-TC=
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
87
L-FPR9K-24T-TMC=
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic.
$0.00
88
L-FPR9K-24T-TC=
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
89
L-FPR-RVDP-10G=
Radware Virtual Defense Pro 10Gbps license for Firepower.
$210,965.00
90
L-FPR9K-36T-URL=
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
91
L-FPR9K-24T-T=
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
92
L-FPR9K-36T-TM=
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
93
L-FPR4K-ASASC-10=
Cisco Firepower 4100 – Add 10 Security Context Licenses.
$5,495.00
94
L-FPR4K-ENC-K9=
Cisco Firepower 4100 Strong Encryption (3DES/AES).
$0.00
95
L-FPR-RVDP-2G=
Radware Virtual Defense Pro 2Gbps license for Firepower.
$65,000.00
96
L-FPR-RVDP-5G=
Radware Virtual Defense Pro 5Gbps license for Firepower.
$100,965.00
97
L-FPR4100-ASA=
Cisco Firepower 4100 Standard ASA License.
$0.00
98
L-FPR4K-ASA-CAR=
License to add Carrier Security to ASA on Firepower 4100.
$19,995.00
99
L-FPR9K-44T-AMP=
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
100
L-FPR9K-44T-T=
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
101
L-FPR9K-44T-TC=
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
102
L-FPR9K-44T-TM=
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
103
L-FPR9K-44T-TMC=
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic.
$0.00
104
L-FPR9K-44T-URL=
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
105
L-FPR-RVDP-1G=
Radware Virtual Defense Pro 1Gbps license for Firepower.
$40,000.00
106
L-FPR-RVDP-200M=
Radware Virtual Defense Pro 200M license for Firepower.
$23,000.00
107
L-FPR-RVDP-500M=
Radware Virtual Defense Pro 500M license for Firepower.
$33,000.00
108
L-FPRTD-V-T-1Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat Protection 1Y Sub.
$1,780.00
109
L-FPRTD-V-T-3Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat Protection 3Y Sub.
$4,275.00
110
L-FPRTD-V-T-5Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat Protection 5Y Sub.
$7,120.00
111
L-FPRTD-V-T=
Cisco Firepower Threat Defense Virtual Threat Protection Lic.
$0.00
112
L-FPRTD-V-URL-1Y
Cisco Firepower TD Virtual URL Filtering 1Y Sub.
$345.00
113
L-FPRTD-V-URL-3Y
Cisco Firepower TD Virtual URL Filtering 3Y Sub.
$830.00
114
L-FPRTD-V-URL-5Y
Cisco Firepower TD Virtual URL Filtering 5Y Sub.
$1,380.00
115
L-FPRTD-V-URL=
Cisco Firepower Threat Defense Virtual URL Filtering License.
$0.00
116
L-FPRTD-V-AMP-1Y
Cisco Firepower TD Virtual Malware Protection 1Y Sub.
$1,005.00
117
L-FPRTD-V-AMP-3Y
Cisco Firepower TD Virtual Malware Protection 3Y Sub.
$2,415.00
118
L-FPRTD-V-AMP-5Y
Cisco Firepower TD Virtual Malware Protection 5Y Sub.
$4,020.00
119
L-FPRTD-V-AMP=
Cisco Firepower TD Virtual Malware Protection License.
$0.00
120
L-FPRTD-V-TMC-1Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat, Malware,URL Filter 1Y Sub.
$4,090.00
121
L-FPRTD-V-TMC-3Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat, Malware,URL Filter 3Y Sub.
$9,820.00
122
L-FPRTD-V-TMC-5Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat, Malware,URL Filter 5Y Sub.
$16,360.00
123
L-FPRTD-V-TMC=
Cisco Firepower TD Virtual Threat, Malware, & URL Licenses.
$0.00
124
L-FPRTD-V-TM-1Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat and Malware 1Y Sub.
$3,375.00
125
L-FPRTD-V-TM-3Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat and Malware 3Y Sub.
$8,100.00
126
L-FPRTD-V-TM-5Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat and Malware 5Y Sub.
$13,500.00
127
L-FPRTD-V-TM=
Cisco Firepower TD Virtual Threat and Malware Protection Lic.
$0.00
128
L-FPRTD-V-TC-1Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat and URL Filter 1Y Sub.
$2,155.00
129
L-FPRTD-V-TC-3Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat and URL Filter 3Y Sub.
$5,175.00
130
L-FPRTD-V-TC-5Y
Cisco Firepower TD Virtual Threat and URL Filter 5Y Sub.
$8,620.00
131
L-FPRTD-V-TC=
Cisco Firepower TD Virtual Threat Protection and URL License.
$0.00
132
L-FPR9K-24T-T-1Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$29,995.00
133
L-FPR9K-24T-TC-1Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$50,995.00
134
L-FPR9K-24T-TC-3Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$122,395.00
135
L-FPR9K-24T-TC-5Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$204,698.95
136
L-FPR9K-24T-TMC-1Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware, URL 1Y Sub.
$76,495.00
137
L-FPR9K-24T-TMC-3Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware, URL 3Y Sub.
$183,595.00
138
L-FPR9K-24T-TMC-5Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware, URL 5Y Sub.
$307,065.98
139
L-FPR9K-36T-TMC-1Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware, URL 1Y Sub.
$114,745.00
140
L-FPR9K-36T-TMC-3Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware, URL 3Y Sub.
$275,395.00
141
L-FPR9K-36T-TMC-5Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware, URL 5Y Sub.
$458,995.00
142
L-FPR9K-44T-T-1Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$52,495.00
143
L-FPR9K-44T-T-3Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$125,995.00
144
L-FPR9K-44T-T-5Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$209,995.00
145
L-FPR9K-44T-TC-1Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$89,245.00
146
L-FPR9K-44T-TC-3Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$214,195.00
147
L-FPR9K-44T-TC-5Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$356,995.00
148
L-FPR9K-44T-TMC-1Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware, URL 1Y Sub.
$133,865.00
149
L-FPR9K-44T-TMC-3Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware, URL 3Y Sub.
$321,295.00
150
L-FPR9K-44T-TMC-5Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware, URL 5Y Sub.
$535,495.00
151
L-FPR9K-44T-URL-1Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$52,495.00
152
L-FPR9K-44T-URL-3Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$125,995.00
153
L-FPR9K-44T-URL-5Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$209,995.00
154
L-FPR9K-24T-T-3Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$71,995.00
155
L-FPR9K-24T-T-5Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$120,414.98
156
L-FPR9K-24T-URL-1Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$29,995.00
157
L-FPR9K-24T-URL-3Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$71,995.00
158
L-FPR9K-24T-URL-5Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$119,995.00
159
L-FPR9K-36T-T-1Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$44,995.00
160
L-FPR9K-36T-T-3Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$107,995.00
161
L-FPR9K-36T-T-5Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$179,995.00
162
L-FPR9K-36T-TC-1Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$76,495.00
163
L-FPR9K-36T-TC-3Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$183,595.00
164
L-FPR9K-36T-TC-5Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$305,995.00
165
L-FPR9K-36T-URL-1Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$44,995.00
166
L-FPR9K-36T-URL-3Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$107,995.00
167
L-FPR9K-36T-URL-5Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$179,995.00
168
L-FPR4K-ASASC-230=
License to Enable 230 Security Contexts, Firepower 4K Series.
$55,195.00
169
L-FPR4K-ASASC-250=
License to Enable 250 Security Contexts, Firepower 4K Series.
$59,995.00
170
L-FPR9K-24T-TM-1Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$50,995.00
171
L-FPR9K-24T-TM-3Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$122,395.00
172
L-FPR9K-24T-TM-5Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$204,708.98
173
L-FPR4112T-TM-1Y
Cisco FPR4112 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$34,425.00
174
L-FPR9K-36T-TM-1Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$76,495.00
175
L-FPR9K-48T-TM-3Y
Cisco FPR9K SM-48 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$305,995.00
176
L-FPR9K-36T-TM-3Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$183,595.00
177
L-FPR9K-36T-TM-5Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$305,995.00
178
L-FPR9K-44T-TM-1Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$89,245.00
179
L-FPR9K-44T-TM-3Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$214,195.00
180
L-FPR9K-44T-TM-5Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$356,995.00
181
L-FPR4K-ASA-PU-K9=
Cisco Firepower 4100 Universal PLR ASA license.
$49,995.00
182
L-FPR-9K-P-1Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 9300 1yr subscr.
$5,000.00
183
L-FPR-9K-P-3Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 9300 3yr subscr.
$10,800.00
184
L-FPR-9K-P-5Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 9300 5yr subscr.
$18,000.00
185
L-FPR-9K-P=
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 9300 Series.
$0.00
186
L-FPR4100-P-1Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 1yr subscr.
$5,000.00
187
L-FPR4100-P-3Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 3yr subscr.
$10,800.00
188
L-FPR4100-P-5Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 5yr subscr.
$18,000.00
189
L-FPR4100-P=
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 Series.
$0.00
190
L-FPR4K-ASA-BPU=
Cisco Firepower 4100 Universal PLR ASA base license.
$0.00
191
L-FPR2110T-AMP-1Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$2,200.00
192
L-FPR2110T-AMP-3Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$5,280.00
193
L-FPR2110T-AMP-5Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$8,800.00
194
L-FPR2110T-T-1Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$2,200.00
195
L-FPR2110T-T-3Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$5,280.00
196
L-FPR2110T-T-5Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$8,800.00
197
L-FPR2110T-T=
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
198
L-FPR2110T-TC-1Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$3,740.00
199
L-FPR2110T-TC-3Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$8,975.00
200
L-FPR2110T-TC-5Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$14,955.00
201
L-FPR2110T-TC=
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
202
L-FPR2110T-TM-1Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$3,740.00
203
L-FPR2110T-TM-3Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$8,975.00
204
L-FPR2110T-TM-5Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$14,955.00
205
L-FPR2110T-TM=
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
206
L-FPR2110T-TMC-1Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$5,610.00
207
L-FPR2110T-TMC-3Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$13,460.00
208
L-FPR2110T-TMC-5Y
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$22,430.00
209
L-FPR2110T-TMC=
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
210
L-FPR2110T-URL-1Y
Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$2,200.00
211
L-FPR2110T-URL-3Y
Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$5,280.00
212
L-FPR2110T-URL-5Y
Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$8,800.00
213
L-FPR2110T-URL=
Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
214
L-FPR2120T-AMP-1Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$4,000.00
215
L-FPR2120T-AMP-3Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$9,600.00
216
L-FPR2120T-AMP-5Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$16,000.00
217
L-FPR2120T-T-1Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$4,000.00
218
L-FPR2120T-T-3Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$9,600.00
219
L-FPR2120T-T-5Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$16,000.00
220
L-FPR2120T-T=
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
221
L-FPR2120T-TC-1Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$6,800.00
222
L-FPR2120T-TC-3Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$16,320.00
223
L-FPR2120T-TC-5Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$27,195.00
224
L-FPR2120T-TC=
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
225
L-FPR2120T-TM-1Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$6,800.00
226
L-FPR2120T-TM-3Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$16,320.00
227
L-FPR2120T-TM-5Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$27,195.00
228
L-FPR2120T-TM=
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
229
L-FPR2120T-TMC-1Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$10,200.00
230
L-FPR2120T-TMC-3Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$24,475.00
231
L-FPR2120T-TMC-5Y
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$40,790.00
232
L-FPR2120T-TMC=
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
233
L-FPR2120T-URL-1Y
Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$4,000.00
234
L-FPR2120T-URL-3Y
Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$9,600.00
235
L-FPR2120T-URL-5Y
Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$16,000.00
236
L-FPR2120T-URL=
Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
237
L-FPR2130T-AMP-1Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$6,000.00
238
L-FPR2130T-AMP-3Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$14,400.00
239
L-FPR2130T-AMP-5Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$24,000.00
240
L-FPR2130T-T-1Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$6,000.00
241
L-FPR2130T-T-3Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$14,400.00
242
L-FPR2130T-T-5Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$24,000.00
243
L-FPR2130T-T=
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
244
L-FPR2130T-TC-1Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$10,200.00
245
L-FPR2130T-TC-3Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$24,480.00
246
L-FPR2130T-TC-5Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$40,795.00
247
L-FPR2130T-TC=
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
248
L-FPR2130T-TM-1Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$10,200.00
249
L-FPR2130T-TM-3Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$24,480.00
250
L-FPR2130T-TM-5Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$40,795.00
251
L-FPR2130T-TM=
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
252
L-FPR2130T-TMC-1Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$15,300.00
253
L-FPR2130T-TMC-3Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$36,715.00
254
L-FPR2130T-TMC-5Y
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$61,190.00
255
L-FPR2130T-TMC=
Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
256
L-FPR2130T-URL-1Y
Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$6,000.00
257
L-FPR2130T-URL-3Y
Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$14,400.00
258
L-FPR2130T-URL-5Y
Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$24,000.00
259
L-FPR2130T-URL=
Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
260
L-FPR2140T-AMP-1Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$13,000.00
261
L-FPR2140T-AMP-3Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$31,200.00
262
L-FPR2140T-AMP-5Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$52,000.00
263
L-FPR2140T-T-1Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$13,000.00
264
L-FPR2140T-T-3Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$31,200.00
265
L-FPR2140T-T-5Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$52,000.00
266
L-FPR2140T-T=
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
267
L-FPR2140T-TC-1Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$22,100.00
268
L-FPR2140T-TC-3Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$53,040.00
269
L-FPR2140T-TC-5Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$88,395.00
270
L-FPR2140T-TC=
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
271
L-FPR2140T-TM-1Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$22,100.00
272
L-FPR2140T-TM-3Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$53,040.00
273
L-FPR2140T-TM-5Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$88,395.00
274
L-FPR2140T-TM=
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
275
L-FPR2140T-TMC-1Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$33,150.00
276
L-FPR2140T-TMC-3Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$79,555.00
277
L-FPR2140T-TMC-5Y
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$132,590.00
278
L-FPR2140T-TMC=
Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
279
L-FPR2140T-URL-1Y
Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$13,000.00
280
L-FPR2140T-URL-3Y
Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$31,200.00
281
L-FPR2140T-URL-5Y
Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$52,000.00
282
L-FPR2140T-URL=
Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
283
L-FPR4150T-AMP-1Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$50,000.00
284
L-FPR4150T-AMP-3Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$120,000.00
285
L-FPR4150T-AMP-5Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$200,000.00
286
L-FPR4150T-AMP=
Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
287
L-FPR4150T-T-1Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs.
$55,000.00
288
L-FPR4150T-T-3Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs.
$132,000.00
289
L-FPR4150T-T-5Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs.
$220,000.00
290
L-FPR4150T-T=
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
291
L-FPR4150T-TC-1Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$89,250.00
292
L-FPR4150T-TC-3Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$214,200.00
293
L-FPR4150T-TC-5Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$356,995.00
294
L-FPR4150T-TC=
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
295
L-FPR4150T-TM-1Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$89,250.00
296
L-FPR4150T-TM-3Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$214,200.00
297
L-FPR4150T-TM-5Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$356,995.00
298
L-FPR4150T-TM=
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
299
L-FPR4150T-TMC-1Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs.
$131,750.00
300
L-FPR4150T-TMC-3Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs.
$316,195.00
301
L-FPR4150T-TMC-5Y
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$526,990.00
302
L-FPR4150T-TMC=
Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
303
L-FPR4150T-URL-1Y
Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$50,000.00
304
L-FPR4150T-URL-3Y
Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$120,000.00
305
L-FPR4150T-URL-5Y
Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$200,000.00
306
L-FPR4150T-URL=
Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
307
L-FPR9K-24T-AMP-1Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$29,995.00
308
L-FPR9K-24T-AMP-3Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$71,995.00
309
L-FPR9K-24T-AMP-5Y
Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$119,995.00
310
L-FPR9K-36T-AMP-1Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$44,995.00
311
L-FPR9K-36T-AMP-3Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$107,995.00
312
L-FPR9K-36T-AMP-5Y
Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$179,995.00
313
L-FPR9K-44T-AMP-1Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$52,495.00
314
L-FPR9K-44T-AMP-3Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$125,995.00
315
L-FPR9K-44T-AMP-5Y
Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs.
$209,995.00
316
L-FPR2110T-AMP=
Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
317
L-FPR2120T-AMP=
Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
318
L-FPR2130T-AMP=
Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
319
L-FPR2140T-AMP=
Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
320
L-FPR2100-ASA=
Cisco Firepower 2100 Standard ASA License.
$0.00
321
L-FPR2110-PN-1Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 1yr subscr.
$1,670.00
322
L-FPR2110-PN-3Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 3yr subscr.
$4,010.00
323
L-FPR2110-PN-5Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 5yr subscr.
$6,680.00
324
L-FPR2120-PN-1Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 1yr subscr.
$3,040.00
325
L-FPR2120-PN-3Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 3yr subscr.
$7,295.00
326
L-FPR2120-PN-5Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 5yr subscr.
$12,160.00
327
L-FPR2130-PN-1Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 1yr subscr.
$4,560.00
328
L-FPR2130-PN-3Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 3yr subscr.
$10,945.00
329
L-FPR2130-PN-5Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 5yr subscr.
$18,240.00
330
L-FPR2140-PN-1Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 1yr subscr.
$9,880.00
331
L-FPR2140-PN-3Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 3yr subscr.
$23,710.00
332
L-FPR2140-PN-5Y
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 5yr subscr.
$39,520.00
333
L-FPR2120-PN=
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120.
$0.00
334
L-FPR2140-PN=
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140.
$0.00
335
L-FPR2110-PN=
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110.
$0.00
336
L-FPR2130-PN=
Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130.
$0.00
337
L-FPR-RVDP-4G=
Radware Virtual Defense Pro 4Gbps license for Firepower.
$120,000.00
338
L-FPR-RVDP-8G=
Radware Virtual Defense Pro 8Gbps license for Firepower.
$170,000.00
339
L-FPR2110-HVS
High Value Support for FPR2110.
$0.00
340
L-FPR2110-HVS-INC
HVS for incremental FPR2110 Subscription Licenses.
$0.00
341
L-FPR2110-HVS-MIN
HVS for initial FPR2110 Subscription Licenses.
$0.00
342
L-FPR2120-HVS
High Value Support for FPR2120.
$0.00
343
L-FPR2120-HVS-INC
HVS for incremental FPR2120 Subscription Licenses.
$0.00
344
L-FPR2130-HVS
High Value Support for FPR2130.
$0.00
345
L-FPR2130-HVS-INC
HVS for incremental FPR2130 Subscription Licenses.
$0.00
346
L-FPR2130-HVS-MIN
HVS for initial FPR2130 Subscription Licenses.
$0.00
347
L-FPR2140-HVS
High Value Support for FPR2140.
$0.00
348
L-FPR2140-HVS-INC
HVS for incremental FPR2140 Subscription Licenses.
$0.00
349
L-FPR2140-HVS-MIN
HVS for initial FPR2140 Subscription Licenses.
$0.00
350
L-FPR4110-HVS
High Value Support for FPR4110.
$0.00
351
L-FPR4110-HVS-INC
HVS for incremental FPR4110 Subscription Licenses.
$0.00
352
L-FPR4110-HVS-MIN
HVS for initial FPR4110 Subscription Licenses.
$0.00
353
L-FPR4120-HVS
High Value Support for FPR4120.
$0.00
354
L-FPR4120-HVS-INC
HVS for incremental FPR4120 Subscription Licenses.
$0.00
355
L-FPR4120-HVS-MIN
HVS for initial FPR4120 Subscription Licenses.
$0.00
356
L-FPR4140-HVS
High Value Support for FPR4140.
$0.00
357
L-FPR4140-HVS-INC
HVS for incremental FPR4140 Subscription Licenses.
$0.00
358
L-FPR4140-HVS-MIN
HVS for initial FPR4140 Subscription Licenses.
$0.00
359
L-FPR4150-HVS
High Value Support for FPR4150.
$0.00
360
L-FPR4150-HVS-INC
HVS for incremental FPR4150 Subscription Licenses.
$0.00
361
L-FPR4150-HVS-MIN
HVS for initial FPR4150 Subscription Licenses.
$0.00
362
L-FPR9K-SM24-HVS
High Value Support for FPR9K-SM24.
$0.00
363
L-FPR9K-SM36-HVS
High Value Support for FPR9K-SM36.
$0.00
364
L-FPR9K-SM44-HVS
High Value Support for FPR9K-SM44.
$0.00
365
L-FPR9K24-HVS-INC
HVS for incremental FPR9K-SM24 Subscription Licenses.
$0.00
366
L-FPR9K24-HVS-MIN
HVS for initial FPR9K-SM24 Subscription Licenses.
$0.00
367
L-FPR9K36-HVS-INC
HVS for incremental FPR9K-SM36 Subscription Licenses.
$0.00
368
L-FPR9K36-HVS-MIN
HVS for initial FPR9K-SM36 Subscription Licenses.
$0.00
369
L-FPR9K44-HVS-INC
HVS for incremental FPR9K-SM44 Subscription Licenses.
$0.00
370
L-FPR9K44-HVS-MIN
HVS for initial FPR9K-SM44 Subscription Licenses.
$0.00
371
L-FPRTD-V-K9-HVS
High Value Support for FPRTD-V-K9.
$0.00
372
L-FPR1010T-TC=
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
373
L-FPR1010T-TM=
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
374
L-FPR1010T-AMP=
Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection License.
$0.00
375
L-FPR1010T-TC-1Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs.
$480.00
376
L-FPR1010T-TC-3Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs.
$1,150.00
377
L-FPR1010T-TC-5Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs.
$1,915.00
378
L-FPR4145T-TC=
Cisco FPR4145 Threat Defense Threat and URL License.
$0.00
379
L-FPR1120T-T=
Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
380
L-FPR1140T-T=
Cisco FPR1140 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
381
L-FPR1010T-T=
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat Protection License.
$0.00
382
L-FPR1010T-URL-3Y
Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs.
$575.00
383
L-FPR1010T-URL=
Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
384
L-FPR1010T-URL-5Y
Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs.
$955.00
385
L-FPR1010T-URL-1Y
Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs.
$240.00
386
L-FPR4145T-URL=
Cisco FPR4145 Threat Defense URL Filtering License.
$0.00
387
L-FPR1010T-TM-1Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs.
$480.00
388
L-FPR1010T-TM-3Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs.
$1,150.00
389
L-FPR1010T-TM-5Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs.
$1,915.00
390
L-FPR4115T-TM=
Cisco FPR4115 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
391
L-FPR4145T-TM=
Cisco FPR4145 Threat Defense Threat and Malware License.
$0.00
392
L-FPR1K-ENC-K9=
Cisco Firepower 1K Series ASA Strong Encryption (3DES/AES).
$0.00
393
L-FPR4145T-TMC=
Cisco FPR4145 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
394
L-FPR1010T-TMC-5Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs.
$2,870.00
395
L-FPR1140T-TMC=
Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
396
L-FPR1010T-TMC=
Cisco FPR1010 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
397
L-FPR1120T-TMC=
Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
398
L-FPR4125T-TMC=
Cisco FPR4125 Threat Defense Threat, Malware and URL License.
$0.00
399
L-FPR1010T-AMP-1Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs.
$240.00
400
L-FPR1010T-AMP-3Y
Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs.
$575.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست