شبكه اطلاعات

شبكه ملي اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات و كاربردهای آن

در سال های نه چندان دور پروژه «شبکه ملی اطلاعات» در دستور کار دولت‌ و حكومت های مختلف قرار گرفته و حواشی بسیار زیادی را به وجود آورده است. از…